„Polsko-Bułgarskie spotkanie biznesowe, 27.09.2021 r.”


Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency z siedzibą przy ul. Lege 2-4, 1000 Sofia, Bułgaria, (Administrator 1)
oraz
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: kig@kig.pl (Administrator 2)

2. Dane kontaktowe inspektora danych –
- ze strony Administratora 1: office@sme.government.bg
- ze strony Administratora 2: rodo@kig.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wydarzenia Polsko-Bułgarskie spotkanie Biznesowe w dniu 27 września 2021 r. , na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, tj. zgody na przetwarzanie.

4. Przetwarzane kategorie Pani / Pana danych osobowych to : imiona i nazwiska, nazwy firm w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, adresy służbowe poczty elektronicznej stanowisko służbowe, numery telefonów.

5. Dane zostały zebrane przez współorganizatorów i przekazane wzajemnie w celu merytorycznego i organizacyjnego przygotowania wydarzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO (firmy obsługujące wysyłkę mailową).

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, bez ich podania nie będzie możliwe uczestnictwo w wydarzeniu .


JEŚLI CHCECIE PAŃSTWO OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O INICJATYWACH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ, WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROSIMY O ZAZNACZENIE OBU PONIŻSZYCH ZGÓD:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.

• W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.

• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i zachowania relacji biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji o inicjatywach realizowanych w ramach działalności statutowej Krajowej Izby Gospodarczej i podmiotów współpracujących z KIG, wspierającej rozwój przedsiębiorczości.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów (operatorzy systemów mailingowych).

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.