Forum Ekonomiczne Polska Rumunia podczas 7 edycji Kongresu 590
22 czerwca 2022, Ptak Warsaw Expo

Ze względów na wymogi bezpieczeństwa
W razie zgody zostanie wysłany do Państwa oddzielny formularz dot. spotkań B2B

• Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w Warszawie, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00 oraz Kongres 590 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Flory 3 lok. 1, www. kongres590.pl tel.22 630 97 23 e-mail biuro@kongres 590.pl

• W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej oraz : iod@kongres590.pl

• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i udziału w wydarzeniach Forum Gospodarcze Polska - Rumunia w dniu 22 czerwca 2022 r. oraz w 7. Edycji KONGRESU 590 po hasłem „Łączymy wszystkich” w dniach 22 -23 czerwca 2022 r. (dalej jako: Wydarzenie), w tym w celu weryfikacji tożsamości (zachowanie bezpieczeństwa), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie Państwa zgody) i lit. c RODO (weryfikacja tożsamości - zachowanie bezpieczeństwa).

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia wydarzenia.

• Współadministratorzy gromadzą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, firma, stanowisko, PESEL.

• Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w Wydarzeniu.

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Służbie Ochrony Państwa (weryfikacja tożsamości - zachowanie bezpieczeństwa) oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Współadministratorów: dostawcom usług IT, podmiotom współpracującym ze współadministratorami danych, na podstawie umów powierzenia, w szczególności firmom zewnętrznym świadczącym usługi księgowo-podatkowe, prawne i informatyczne.

• Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


JEŚLI CHCECIE PAŃSTWO OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O INICJATYWACH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ, WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROSIMY O ZAZNACZENIE OBU PONIŻSZYCH ZGÓD:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.

• W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.

• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i zachowania relacji biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji o inicjatywach realizowanych w ramach działalności statutowej Krajowej Izby Gospodarczej i podmiotów współpracujących z KIG, wspierającej rozwój przedsiębiorczości.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedą podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów (operatorzy systemów mailingowych).

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.