Ankieta
Identyfikacja i prognozowanie potrzeb szkoleniowo-doradczych sektora gospodarki odpadami, w tym w związku z pandemią COVID-19


 

1. Jakich szkoleń specjalistycznych potrzebują Państwa pracownicy? (Proszę zakreślić zakres tematyczny)

2. Jakich szkoleń przydatnych w pracy codziennej potrzebują Państwa pracownicy? (Proszę zakreślić zakres tematyczny)

3. Jakiego rodzaju doradztwo jest dla Państwa ważne i potrzebne w bieżącym funkcjonowaniu firmy?

4. Czy w obecnej sytuacji rynkowej są Państwo zainteresowani szkoleniami on-line dla pracowników w celu podniesienia kwalifikacji?

5 Czy widzicie Państwo zmiany zapotrzebowania na szkolenia i doradztwo w ostatnich 12 miesiącach. Jeśli tak, to jakiego to rodzaju zamiany (np. w jakim obszarze) i co jest przyczyną tych zmian? Proszę opisać.

6. Czy kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa ma wpływ na funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstwa i stan zatrudnienia w perspektywie najbliższych miesięcy?

7. Jak oceniacie Państwo rządowe wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR (m.in. zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące, niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, subwencje finansowe)?

8. Jakie wsparcie i działania odpowiedzialnej administracji są dzisiaj najważniejsze dla Państwa działalności w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa?

9. Czy po ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej rozważają Państwo zwiększenie zatrudnienia i nowe inwestycje w perspektywie do 5 lat?


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESARIUSZY PROJEKTU i PRZEDSIĘBIORSTW (ORAZ OSÓB KONTAKTOWYCH) WŁĄCZONYCH W IDENTYFIKACJE I PROGNOZOWANIE POTRZEB KWALIFIKACYJNO-ZAWODOWYCH W SEKTORZE GOSPODARKI ODPADAMI

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z realizacją Projektu pn. Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców (Projekt nr UDA-POWER.02.12.00-00-SR01/18) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do praw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);
  2. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.),
   4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 2. Zebrane dane osobowe takie jak: nazwa interesariusza, kategoria podmiotu (interesariusza), nazwa przedsiębiorstwa, forma prawna przedsiębiorstwa oraz dane kontaktowe ( imię i nazwisko , nr telefonu, e-mail , adres służbowy ), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców (Projekt nr UDA-POWER.02.12.00-00-SR01/18), w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 3. Dane osobowe zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych (stron www, Internet).
 4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa), beneficjentowi realizującemu projekt - Krajowej Izbie Gospodarczej (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Instytutowi Ochrony Środowiska (ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 6. Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty rodo@kig.pl lub iodo@ios.edu.pl.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 


Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR01/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.